• Centrum Dietetyczne Aktiv-Diet - Dietetyk Jaworzno
Centrum Dietetyczne Aktiv-Diet Bogusława Zagórska

Obowiązek informacyjny RODO

Skąd mamy Państwa dane i kto jest ich administratorem?
 
Administratorem Państwa danych jest firma Centrum Dietetyczne Aktiv-Diet Bogusława Zagórska , ul. Grunwaldzka 83, 43-600 Jaworzno, NIP: 6321801511. Dane które przetwarzamy, zostały nam przez Państwa przekazane podczas procesu tworzenia oferty oraz zawierania umowy (formularz: karta danych do badania, rozmowy telefoniczne, korenspondencja pocztowa, mailowa i inne).

Dane kontaktowe ADMINISTRATORA:
 
 • Nazwa firmy: Centrum Dietetyczne Aktiv-Diet Bogusława Zagórska
 • Adres: ul. Grunwaldzka 83, 43-600 Jaworzno
 • NIP: 6321801511
 • REGON: 361092413
 • E-mail: jemichudne@tlen.pl

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane?

Podstawowym celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja zobowiązań wynikających z łączącej nas umowy oraz obsługa składanych przez Państwa dodatkowych zleceń. Ponadto przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
 
Dodatkowo, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Centrum Dietetyczne Aktiv-Diet Bogusława Zagórska , przetwarzamy Państwa dane w poniższych celach:
 • zapewnienie usług płatniczych,
 • prowadzenia dozwolonych przez Państwa, naszych działań marketingowych, polegających na kontaktowaniu się z Państwem, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności przez e-mail czy telefon,
 • dla celów archiwizacyjnych, przez określony przepisami czas, w celu zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa),
 • windykacja należności,
 • prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych.
Jakie mają Państwo prawa w zakresie przetwarzania danych?

Zapewniamy realizację Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), czyli prawa dostępu, sprostowania i usunięcia Państwa danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawa do ich przenoszenia oraz prawa do wyrażania sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
 
Mogą Państwo złożyć do nas wniosek w zakresie uprawnień dotyczących danych osobowych o:
 • sprostowanie (poprawienie danych),
 • usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub zamieszczonych w naszych serwisach internetowych,
 • ograniczenie przetwarzania (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie od złożonego wniosku),
 • dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz kopię danych).
Realizując prawo do sprostowania danych, są Państwo uprawnieni do żądania od Centrum Dietetyczne Aktiv-Diet Bogusława Zagórska sprostowania lub uzupełnienia dotyczących Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niekompletne

Realizując prawo do usunięcia danych są Państwo uprawnieni do żądania od Centrum Dietetyczne Aktiv-Diet Bogusława Zagórska usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w szczególności w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, lub złożony został skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Realizując prawo do ograniczenia przetwarzania, są Państwo uprawnieni do żądania od Centrum Dietetyczne Aktiv-Diet Bogusława Zagórska ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w szczególności gdy  kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych lub wnoszą sprzeciw wobec ich
przetwarzaniu – na okres pozwalający nam zweryfikować zasadność żądania. 

Realizując prawo dostępu do danych, są Państwo uprawnieni do uzyskania od Centrum Dietetyczne Aktiv-Diet Bogusława Zagórska  potwierdzenia, czy przetwarzane są Państwa dane osobowe, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania informacji m.in. o: celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, źródle ich pozyskania przez Centrum Dietetyczne Aktiv-Diet Bogusława Zagórska , zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji,w tym o profilowaniu.
 
Stosowny wniosek można złożyć na adres e-mail: jemichudne@tlen.pl. Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy poprosić o podanie dodatkowych informacji, które pozwolą uwierzytelnić nam wnioskodawcę.
 
Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia możesz skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystania przez nas Państwa danych oraz celu ich przetwarzania.

W jakich sytuacjach mogą Państwo sprzeciwić wobec przetwarzania swoich danych?

Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, gdy:
 • przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś,
 • Państwa dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego.
Z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 r.

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

1) Podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczących w wykonywaniu naszych czynności:
 • obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne,
 • podwykonawcom wspierających nas np. wykonaniu złożonego przez Ciebie zamówienia, zlecenia czy usługi.
2) Innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
 • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu dokonania zwrotów na Państwa rzecz,
 • podmiotom prowadzącym działalność windykacyjną – w razie zaległości płatniczych z Państwa strony,
 • podmiotom nadzorującym działalność firm audytorskich.